Clasa a V-a A - diriginte, prof. Terinte Elena Corina
Clasa a V-a B - diriginte, prof. Pandele Petru
Clasa a V-a C - diriginte, prof. Pîrău Elena Irina

Clasa a VI-a A - diriginte, prof. Cărăușu Cătălin Daniel
Clasa a VI-a B - diriginte, prof. Cozaciuc Petronela
Clasa a VI-a C - diriginte, prof. Rotilă Petru


Clasa a VII-a A - diriginte, prof. Scarlat Gică
Clasa a VII-a B - diriginte, prof. Mereu Oana Elena
Clasa a VII-a C - diriginte, prof. Marhodin Liliana
Clasa a VII-a D - diriginte, prof. Mardare Florin (Diaconu Lăcrămioara)

Clasa a VIII-a A - diriginte, prof. Ciovnicu Alina
Clasa a VIII-a B - diriginte, prof. Frățiman Lăcrămioara
Clasa a VIII-a C - diriginte, prof. Duca Elena Mihaela
Clasa a VIII-a D - diriginte, prof. Carnariu Alexandru